Dokumentation

Forud for anbringelsen er det af afgørende betydning, at anbringende kommune og Vædderbo får sat nogle fælles ord på, hvordan kvaliteten sikres i anbringelsesforløbet, hvilke kvalitetsmål, der stilles i den konkrete sag og hvordan Vædderbo kan arbejde med, at målene indfries. Vilkårene for samarbejdet er selvfølgelig forskellige fra sag til sag og derfor vil der altid udarbejdes en individuel plan for hver enkelt ung og dennes familie.

Det er essentielt for Vædderbo, at vi laver planer i forhold til at støtte den enkelte unge, hvor det giver bedst mening og vi har derfor ikke lavet et fast koncept, da de unge og deres familie/netværk kommer med forskellige udfordringer og behov.

Vædderbo har et IT-system Planner4you, som er vores journalsystem, som bruges dagligt i forhold til dokumentation af det pædagogiske arbejde. Journalsystemet er ligeledes grundstenen i vores statusrapporter,

uanset om det er ICS rapporter eller observationsrapporter fra Vædderbo. I rapporterne er der altid fokus på den unges udvikling siden sidst, samspillet med netværket samt den unges skolekundskaber – det være sig både socialt og fagligt

Der laves daglige observationer på såvel den unge som på hele familien og deres indbyrdes struktur. Vi vil ind imellem benytte os af videooptagelser af samspillet i familien, da det giver en helt unik mulighed for at synliggøre de mønstre, der er i familien/netværket. Det er vores erfaring, at dette ofte er en øjenåbner for især forældrene og en rigtig god og anerkendende måde at få sat fokus på, hvor vigtigt vores egen ageren er i forhold til de reaktioner, vi bliver mødt med, men også hvor meget vi påvirkes af andre.